Maria Ogilvie Gordon, DBE (1864 – 1939), Geologist